Select Page

Chao Ye, Weihua Qiao, Xiaobin Yu, Xiaojun Ji, He Huang, J. L. Collier, Liming Liu. 2015. Reconstruction and analysis of the genome-scale metabolic model ofschizochytrium limacinum SR21 for docosahexaenoic acid production. BMC Genomics 16 :799 (11pp). DOI 10.1186/s12864-015-2042-y

, ,

Chao Ye, Weihua Qiao, Xiaobin Yu, Xiaojun Ji, He Huang, J. L. Collier, Liming Liu. 2015. Reconstruction and analysis of the genome-scale metabolic model ofschizochytrium limacinum SR21 for docosahexaenoic acid production. BMC Genomics 16 :799 (11pp). DOI 10.1186/s12864-015-2042-y

Print Friendly, PDF & Email
Skip to toolbar